تلفن واحد فروش 
021-33120845

همراه

09378958177
آدرس شعبه
چهارراه مواوی,خیابان صاحب جمع,میدان امین السلطان,بازارچه هرندی,پلاک24


ایمیلe.rice123321@gmail.com